Origin - Robusta 100% - Hạt Cà Phê 240G

100.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Origin
LEO0804-005

Bảng dữ liệu

Xuất xứ
Việt Nam

Tài liệu tham khảo cụ thể